Prospective Elementary Teachers’ Attitudes toward Chemistry Course

Main Article Content

Seçil Erökten

Abstract

The current research aims to investigate attitudes of prospective elementary teachers toward chemistry course according to their gender and the type of high school they graduated from. The study employs the scanning model. The current study was conducted in 2015-2016 academic year, spring semester with Pamukkale University, Faculty of Education, Elementary Education Department students. 99 students who were attending the chemistry course in their first year curriculum participated in the current study. The data collection was conducted using "Attitudes towards Chemistry Course Scale" developed by Hançer, Uludağ and Yılmaz (2007). Whether the attitude scores of participants changed according to gender and high school they graduated were tested using independent t-test and one-way ANOVA. As the result of the data analysis it was observed that the students have a negative attitude toward the chemistry class and these negative attitudes did not vary according to neither gender nor high school graduated from.

Article Details

How to Cite
Erökten, S. (2016). Prospective Elementary Teachers’ Attitudes toward Chemistry Course. International Journal of Assessment Tools in Education, 4(2). Retrieved from http://ijate.net/index.php/ijate/article/view/110
Section
IJATE_Articles

References

Altınok. H. (2005). Cinsiyet ve Başarı Durumlarına Göre İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları, Eurasian Journal of Educational Research, 17, 81-91.
Anderson, L.W. (1988). Attitudes and Their Measurement. In Keeves, J.P. (ed). Educational Research, Methodology and Measurement: an International Handbook. New York: Pergamon Press.
Bennet, J., Rollnick, M., Green, G. and White, M. (2001). The Development and Use of an Instrument to Assess Students’ Attitude to the Study of Chemistry, International Journal of Science Education, 23(8), 833-845.
Cheung, D. (2009). Students’ Attitudes Toward Chemistry Lessons: The Interaction Effect Between Grade Level and Gender, Research in Science Education, 39, 75-91.
Demirci. B. (1993). Çağdaş Fen Bilimleri Eğitimi ve Eğitimcileri, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 115-124.
Hançer, A.H, Uludağ, N. ve Yılmaz, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 100-109.
Hançer, A.H. (2005). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
İnce Aka, E. ve Sarıkaya, M. (2014). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, GEFAD/GUJGEF, 34(3), 455-467.
İnce Aka, E. ve Sert Çıbık, A. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adayların Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, GEFAD/GUJGEF, 35(3), 557-573.
Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersine Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları ile Başarıları Arasındaki İlişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-363.
Meyveci, N. (1997). Bilgisayar Destekli Fizik Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Öğrencinin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, İlköğretim Online, 7(3), 627-638.
Oral, I. ve McQivney, E. (2011). Türkiye’de Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenci Performansı ve Başarısının Belirleyicileri: TIMSS 2011 Analizi (Analiz Raporu), Eğitim Reformu Girişimi, 1-31 (13.03.2016 tarihinde erişilmiştir).
Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Yayınları, Ankara
Sezgin Saf, A. (2011). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutum, Motivasyon ve Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Şişman, M., Acat, M.B., Aypay, A. ve Karadağ, E. (2011). TIMSS 2007 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar, MEB, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hermes Ofset, Ankara.