Development of a Measurement Tool for Sustainable Development Awareness

Main Article Content

Ayşe Ceren Atmaca Seyit Ahmet Kıray Mustafa Pehlivan

Abstract

Raising the sustainable development awareness is of great importance for the continuation of the world's livability. Teachers have a great responsibility in order for individuals to make sustainable development a part of their lives. For this reason, teachers need to be individuals with sustainable development awareness. In this study, it was aimed to develop a scale for determining the sustainable development awareness of teacher candidates. The developed scale consists of three sub-dimensions including economy, society, and environment and a total of 36 items. 425 science teacher candidates from seven state universities in Turkey participated in the research. The Cronbach’s alpha reliability coefficient for the overall scale was calculated as 0.91. Confirmatory factor analysis was performed for the validity of the scale. In light of the analyses, the scale was found to possess the qualifications to determine the sustainable development awareness of science teacher candidates.

Article Details

How to Cite
Atmaca, A. C., Kıray, S. A., & Pehlivan, M. (2019). Development of a Measurement Tool for Sustainable Development Awareness. International Journal of Assessment Tools in Education, 6(1), 80-91. Retrieved from http://ijate.net/index.php/ijate/article/view/602
Section
IJATE_Articles

References

Acar, C., Kara, I, & Taşkın Ekici, F. (2015). Development of Self Directed Learning Skills Scale for Pre-Service Science Teachers. International Journal of Assessment Tools in Education, 2(2), 3-13.

Akcay, B., Gelen, B., Tiryaki, A., & Benek, I. (2018). An analysis of scale adaptation studies in science education: Meta-synthesis study. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 4(2), 227-245. DOI:10.21891/jeseh.439150

Alkış, S. (2007). Coğrafya eğitiminde yükselen paradigma: Sürdürülebilir bir dünya. [The rising paradigm in teaching geography: a sustainable world] Marmara Coğrafya Dergisi, 15, 55-64.

Altunbaş, D. (2003). Uluslararası sürdürüebilir kalkınma ekseninde Türkiye’deki kurumsal değişimlere bir bakış. [A new perspective towards the institutional changes in Turkey within the frame of international sustainable development] Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1-2), 103-118.

Artvinli, E., & Demir, Z. M. (2018). A study of developing an environmental attitude scale for primary school students. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 4(1), 32-45. DOI:10.21891/jeseh.387478

Atmaca, A.C., Kiray, S.A., & Pehlivan, M. (2018). Sustainable Development from Past to Present. In Shelley, M. & Kiray, S.A.(Ed.). Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2018 (pp. 186-214). ISRES Publishing, ISBN: 978-605-81654-3-4. https://www.isres.org/education-research-highlights-in-mathematics-science-and-technology-2018-6-b.html#.XCPdZ1wzZPY

Aydoğan, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma konusuyla ilgili kazanımların öğretimine ilişkin görüşleri. [Social studies teachers' views on the teaching of achievements related to sustainable development] Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Niğde.

Baykal, H., & Baykal, T. (2008). Küreselleşen dünyada çevre sorunları. [Environmental problems in a globalized world] Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).

Biasutti, M., & Surian, A. (2012). The students’ survey of education for sustainable development competencies: A comparison among faculties. Discourse and Communation for Sustainable Development, 3(1), 75-82.

Biasutti, M., & Frate, S. (2017). A validity and reliability study of the attitudes toward sustainable development scale. Environmental Education Research, 23(2), 214-230.

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H. O., & Bergman, E. (2012). The barriers encountered by teachers implementing education for sustainable development: Discipline bound differences and teaching traditions. Research in Science & Technological Education, 30(2), 185-207.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı [The data analysis manual for the social sciences] (23. Baskı). Ankara. Pegem Akademi.

Chow, W. S., & Chen, Y. (2012). Corporate sustainable development: Testing a new scale based on the Mainland Chinese context. Journal of Business Ethic, 105(4), 519-533.

Demirbaş, Ç. Ö. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri. [Sustainable development awareness levels of teacher candidates.] Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 300-3016.

DeVellis, R.F. (2012). Scale development: Theory and applications. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Doğan, O., Bulut, Z. A., & Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. [A scale development study to measure individuals’ sustainable consumption behavior] İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 659-678.

Erten, S. (2015). Sample course material for biodiversity and sustainable education. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(2), 155-161.
Hebebci, M.T., & Shelley, M. (2018). International Journal of Assessment Tools in Education, 5(2), 223–234.

Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki.[Relationship between the Self Efficacy Beliefs towards Environmental Education and the Learning Styles of Pre‐service Teachers] Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 68-82.

Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. [A Scale development study on the attitudes of sustainable development] Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.

Koçak, F., & Balcı, V. (2010). Doğada yapılan sportif etkinliklerde çevresel sürdürülebilirlik. [The environmental sustainability in the sporting events in nature ] Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2(2), 213-222.

Kuşat, N. (2013). Yeşil sürdürülebilirlik için yeşil ekonomi: Avantaj ve dezavantajları Türkiye incelemesi. [Green economy for green sustainability: advantages and disadvantages – turkey review] Journal of Yasar University, 29(8), 4896-4916.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Manju, N. D. (2015). A study on opinion of teachers about role of education in sustainable development. International Journal of Education and Psychological Research, 4(1), 60-64.

Olsson, D., Gericke, N., & Chang Rundgren, S. N. (2016). The effect of implementation of education for sustainable development in Swedish compulsory schools: Assessing pupils’ sustainability consciousness. Environmental Education Research, 22(2), 176-202.

Özmete, E., & Akgül Gök, F. (2015). Sürdürülebilir kalkınma için sosyal inovasyon ve sosyal hizmet ilişkisinin değerlendirilmesi.[Evaluation of relationship between social inovation and social work for sustainable development] Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, 26(2), 127-143.

Sandel, K., Öhman, J., & Östman, L. (2006). Education for sustainable development: Nature, school and democracy. Lund: Student literattur.

Summers, M., Kruger, C., Childs, A., & Mant, J. (2010). Primary school teachers’ understanding of environmental issues: An interview study. Environmental Education Research, 6(4), 294-312.

Şahin, İ., & Kutlu, S. Z. (2014). Cittaslow: Sürdürülebilir kalkınma ekseninde bir değerlendirme. [Cittaslow: an assessment from the perspective of sustainable development] Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 55-63.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental designs using ANOVA. Thomson/Brooks/Cole

Türer, B. (2010). Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi.[The awarness levels of science and social science prospective teachers regarding sustainable environment] Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Samsun.

United Nations. (1987). Report of the world commission on environment and development: Our common future. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (Reached on 02.12.2017).

UNESCO. (2006). United Nations decade of education for sustainable development 2005–2014, UNESCO: International implementation scheme. Paris: UNESCO.

WCED. (1987). Our common future: A report from the United Nations World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.

Yerdelen, S., Cansiz, M., Cansiz, N., & Akcay, H. (2018). Promoting preservice teachers’ attitudes toward socioscientific issues. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 4(1), 1- 11. DOI:10.21891/jeseh.387465