The Investigation of the Effectiveness of the Research Skills Teaching Program

Authors

  • Betül Polat Demir kendisi
  • Ömer Kutlu

Keywords:

research skill, primary school, teaching program

Abstract

In this study, it was investigated whether the Research Skills Teaching Program (RSTP) prepared for elementary school 4th grade students was effective in imparting the sub-skills required for conducting the research process to students. To this end, pretest-posttest control group design; one of the quasi-experimental designs; was employed. The study was conducted on the students attending two classes of a state elementary school. In the experimental group, the program developed on the basis of the Big Six Research Skills Model was administered, while no such special application was conducted in the control group. In both of the groups, the Research Skills Test was administered as pretest and posttest and Monitoring Tests. The collected data were analyzed by using Independent Samples t-test and Paired Samples t-test. The responses given by the experimental and control group students to each of the open-ended items in the Monitoring Tests were separately examined. It was found that the activities developed within the context of the teaching program had comprehensive effect on the development of the skills needed to direct the research process. When the number of the students giving the most correct answers in the items in the monitoring tests was examined, it was seen that although there are students finding the most correct answers to the items in the experimental group, their levels of using these strategies were not found to be at the desired level and there are students in the control group finding the most correct answers only for four skills.

References

Abston, K., Stout, V. J., & Crowder, C. (2004). Lessons Learned in a Virtual Team: An Integrative Model for Graduate Student Research Skill Development. The Academy of Human Resource Development International Conference (AHRD). Austin.

Aksu, M. (2005, Eylül). Eğitim fakültelerinin değişen rolleri ve Avrupa boyutu. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Alkan-Dilbaz, G. (2013). Araştırma temelli öğrenmenin tutum, akademik başarı, problem çözme ve araştırma becerilerine etkisi [The effects of inquiry-based learning on attitude, academic success, problem solving and inquiry skills]. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

American Association of School Librarians, (2007). Standarts for the 21st century learner. Retrieved October 9, 2014, from http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/ guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom’un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi. (D. A. Özçelik, Çev.) Ankara: PegemA Yayıncılık.

Başdoğan, B. (2013). Sosyal Bilgiler 4. sınıf ders ve öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Evrensel İletişim Yayınları.

Berber, Ş. (2003). Bilgi çağında eğitim. TSA, 7(2), 39-50.

Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. Ankara: Morpa Yayınları.

Beyer, B. K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Chu, S., Chow, K., Tse, S., & Kuhlthau, C. C. (2008). Grade 4 students’ development of research skills through inquiry-based learning projects. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), 14(1), 10-37. https://www.iasl-online.org/Resources/Documents/slw/v14/14_1chu.pdf

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates, Inc.

Daştan, İ. & Gürler, C. (2016). Yeşil bilgi teknolojileri ürün tercihinde tüketici satın alma niyetlerini etkileyen faktörlerin tespiti [Factors affecting consumers’ intentıon to buy green it goods]. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), 173-186. https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/29908/322115

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Doğanay, A. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Eisenberg, M. B., & Berkowitz, R. E. (1990). Information problem solving: The Big Six Skills approach to library information skills instruction. USA: Ablex Publishing Corporation

Goudas, M., & Giannoudis, G. (2008). A team-sports-based life skills programme in an physical education context. Learning and Instruction, 18 (6), 538-546. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.11.002

Güneş, P. (2011). Dereceli puanlama anahtarının ilköğretim öğrencilerinin araştırma becerisi ve bilişsel alan düzeyine etkisi [The effect of rubric on primary students? research skills and cognitive level]. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlter, İ. (2013). Sosyal Bilgiler öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrenci başarısına, bilimsel sorgulayıcı-araştırma becerilerine, akademik motivasyona ve öğrenme sürecine etkileri [The effects of 5E learning cycle model to students' achievement, scientific inquiry skills, academic motivation and learning process in the social studies teaching]. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

King, F. J., Goodson, L., & Rohani, F. (1998). Higher order thinking skills: Definitions, strategies, assessment. Retrieved October 11, 2015 from: http://www.cala.fsu.edu/files/higher_order_ thinking_skills.pdf

Knutson, D. S., Dozier, K. S. Ve Migotsky, S. C. (1995). Meta Research: Researching student researchers’ methods. Paper presented at the Annual Meeting on Rhetoric and Composition. 14th, University Park, PA, July 12-15, 1995. (ERIC ED393100)

Kumandaş, H. & Kutlu, Ö. (2013). Okulöncesi öğretmen adaylarının kendi sunum becerilerine ilişkin öz değerlendirmeleri ile eğitici değerlendirmesinin karşılaştırılması [The comparison of trainers and self assessments regarding presentation skills of preschool teachers candidate]. Educational Science and Practice, 12(23), 43-55. http://ebuline.com/english/archive/23.aspx

Kurnaz, B. & Kutlu Ö. (2016). İlkokul 4. sınıf için hazırlanan bilimsel süreç becerileri programının etkililiğinin belirlenmesi [Determining The Effectiveness Of Science Process Skills Program Prepared For Elementary School Grade 4]. İlköğretim Online, 15(2), 529-547. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.36891

Kutlu, Ö., Doğan, D. & Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kutlu, Ö., Yalçın, S., ve Pehlivan, E. B. (2010). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma ve puanlama çalışması. [A Study on Writing and Scoring Open-Ended Questions Based on the Primary School Curriculum Objectives]. İlköğretim Online, 9(3), 1201-1215. http://ilkogretim-online.org.tr

MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mısırlı, İ. (2007). Genel ve teknik iletişim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu - Eğitim - Yeni kimlikler-II Bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 341-350. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001170

Polat Demir, B., & Kutlu, Ö. (2016). The effect of electronic portfolio applications on the 6th graders’ research skills. [Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi]. Education and Science, 41(188), 227-253. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6724

Polat Demir, B. & Kutlu, Ö. (2017). Ortaokul öğrencilerinin araştırma beceri düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (International Congress of Eurasian Social Sciences) Alanya, Antalya, 6-8 Nisan, 2017.

Turam, E. (1999). Ekranaltı çocukları. İstanbul: İrfan Yayıncılık.

Ünal, M. & Aral, N. (2014). Deney Yöntemine dayalı eğitim programının 6 yaş çocuklarının problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi [An Investigation on the Effects of Experiment Based Education Program on Six Years Olds' Problem Solving Skills]. Education and Science, 39(176), 279-291. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3592

Üstünoğlu, E. (2006). Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 331, 17-24.

Wu, H. K., & Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth greders’ inquiry skills to construct explanations in inquiry based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313. https://doi.org/10.1080/09500690600621035

Yelland, N. (2007). Shift to the future: rethinking learning with new technologies in education. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Yıldırım, S. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin araştırma becerilerinin gerçekleşme düzeyine etkisi [The influence of project-based learning model on the realization level of research skills in the social science lesson of the 4th grade primary school students]. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Zoller, U. (2000). Interdisiplinary systematic HOCS development -the key for meaningful STES- oriented chemical education. Chemistry Education: Research and Practice in Europe (CERAPIE), 1, 189-200.

Published

2022-02-23

How to Cite

Polat Demir, B., & Kutlu, Ömer. (2022). The Investigation of the Effectiveness of the Research Skills Teaching Program. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(1), 39-60. Retrieved from https://ijate.net/index.php/ijate/article/view/39

Issue

Section

Articles